MİLLÎ FOLKLOR
Üç Aylık Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi
International and Quarterly Journel of Folklore
Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires

Cilt / Volume / Tome: 8 *Yıl / Year / Année: 15 *Sayı /Number/ Nombre: 60
Kış / Winter / Hiver: 2003

 

İÇİNDEKİLER / Contents / Sommaire

Hakem Kurulu /
Editorial Board /
Comité d'Experts
  3
     
Birkaç Söz / Foreword / Par l'editeur Prof. Dr. M. Öcal Oğuz 4
     
Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı'nın Özgeçmişi / A Short Biography of Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı / Curriculum Vitae du Professeur Ethem Ruhi Fığlalı   6
     
Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı ile Söyleşi / An Interview with Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı / Reportage avec le Professeur Ethem Ruhi Fığlalı Yard. Doç. Dr. Ali A. Çınar 14
     
Muallim Cevdet ve Oğuzname / Muallim Cevdet and Oğuzname / Muallim Cevdet et l'Oğuzname Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun 35
     
Dirse Han Oğlu Buğaç Han Hikayesi / The Story of Buğaç Han the Son of Dirse Han in the Book of Dede Korkut / le Recit de Buğaç Khan fils de Dirse Khan Prof. Dr. Himmet Uç 47
     
Türk Halk Tiyatrolarının Gelişme Evreleri / Evolution Periods of Turkish Folk Theaters / Les phases de l'évolution du théatre populaire ture Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu 57
     
Halkbilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut / Third Dimension in Folkore Studies / La troisiéme dimension dans les recherches folkloriques Doç. Dr. Metin Ekici 72
     
Anadolu'da Yağmur Duasına Bağlı Olarak Oynanan Bir Oyun: "Çömçeli Gelin" / An Anatolian Folk Game Related to Rain Prayers: "Çömçeli Gelin" / "Çömçeli Gelin": Un jeu priére pour la pluie en Anatolie Doç. Dr. Esma Şimşek 78
     
Yozgat ve Yöresinde Bazı Şamanik ve Kozmogonik İnançlar / On Same of the Shamanistic and Cosmogonic Beliefs in and Around the City of Yozgat / Croyances chamaniques et cosmogoniques dans la région de Yozgat Doç. Dr. Hayrettin Rayman 88
     
Türk Düğünlerinde Gerdek Sonrası Duvak Geleneği / The "Duvak" Tradition, which Takes Places Following the Wedding Ceremony, in Turkish Wedding Ceremony / Tradition du voile nuptial aprés les noces en Turquie Doç. Dr. Nesrin Köse 92
     
Tezkirelerde Şiirin Ahengini Belirten Kelimeler Üzerine / On the Harmony Creating Poetic Words in Tezkires / A propos des mots qui définissent la musicalité de la poésie dans les biographies traditionnelles Doç. Dr. Filiz Kılıç 110
     
Atasözlerinde Anlam Kaymaları, Zamana Bağlı Anlam ve Coğrafi Mekan Kayıpları / The Meaning Change in Proverbs and the Meaning Depended On the Era and the Loose of Geographical Place/Changements et pertes de signification liés au temps et a l'espace géographique de proverbes Doç. Dr. Osman Kemal Kayra 116
     
Unutulmuş Bir Gelenek: Küfür Akşamları Törenleri/ A Forgotten Tradition: The Ceremony of Curse Evenings/ Une tradition oubliée: Les cérémonies des soirées d'insultes Yard. Doç. Dr. Mehmet Naci Önal 128
     
Muğla'da Ağız Tabakalaşması/ Stratification in Spoken Turkish in Muğla/ Stratification dialectique a Muğla Yard. Doç. Dr. Ali Akar 135
     
İletişim Açısından Sivas'ta Ticari İşletme Adları/ On the Commercial Names in Sivas and Their Meaning in Communication/ Etudes de noms d'exploitations commerciales a Sivas du point de vue leur efficacité communicatrice Yard. Doç. Dr. Şeref Boyraz 141
     
Masallarda Dış Can (Canın Beden Dışında Saklanması)/ "Outside Soul" in Folktales (Soul Hidden Outside the Body) / L'âme cachée au dehors du corps dans les contes Yard. Doç. Dr. Mustafa Sever 161
     
Türk Aşıklık Geleneği İçinde Kastamonu'nun Yeri ve Önemi/ The Importance and Place of Kastamonu in Turkish Minstrel-Poet Tradition/ Place et importance de Kastamonu dans la poésie populaire turque Yard. Doç. Dr. Ali Yakıcı 165
     
Bayburtlu Zihni'nin Bir Koşmasının Ontolojik Analiz Metoduyla İncelenmesi/ An Ontological Analysis of A "Koşma" of Bayburtlu Zihni/ Analyse ontologique d'un poéme de "Bayburtlu Zihni" Yard. Doç. Dr. Şahin Köktürk 170
     
Aşık Geleneği İçinde Ermeni Aşık Sarkis Zeki/ On the Place of Armenian Minstrel-Poet Sarkis Zeki in Turkish Minstrel-Poet Tradition/ Un populaire arménien au sein de la tradition de la poésie populaire: Sarkis Zeki Yard. Doç. Dr. Ahsen Turan 179
     
Fu-yü Kırgızcasının Temel Söz Varlığı/ The Main Vocabulary of Fu-yü Kırghız Turkish/ Vocabulaire de base du Kirghize Fou-yu Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel 184
     
Karakalpak Aşık tarzı Şiir Geleneği Üzerine İncelemeler IV/ Some Evaluations on the Minstrel-Poet Tradition in Karakalpakistan-IV/ Etudes a propos de la poésie orale des Karakalpaks IV Doç. Dr. Metin Ergun 200
     
Kumuk Türklerinin Bilmeceleri/ The Riddles of Kumuk Turks/ Les devinettes des Koumouks Doç. Dr. Çetin Pekacar 211
     
Efsaneden Destana: Kazakistan'da Korkut Ata ve Korkut Küyü/ From Legend to Epic: Grandfather Korkut and the Village of Korkut in Kazakhstan/ De la légende a l'épopée: Korkut Ata et Korkut Küyü au Kazakhstan Dr. Bayram Durbilmez 219
     
Sabır Çiçekleri ve "Firuzan Şahman"/ The Work "Sabır Çiçekleri (The Flowers of Patience)" and Firuzan Şahman/ Les fleurs de la patience et "Firuzan Şahman" Petek Ersoy 233
     
ÇEVİRİLER/ TRANSLATIONS/ TRADUCTIONS    
Şamanın Nitelikleri ve Gücü: Ruhun Ekstaz Durumunun Genel Bir Tanımı Lawrence E. Sullivan / Çev.: Kadriye Türkan 237
     
HABERLER/ NEWS/ NOUVELLES    
Halkbilimi Çalışmalarının Yeni Dönemi: Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi/ The New Era of Folkore Studies: Convention for the Safeguarding of intangible cultural heritage/ Une ére nouvelle dans les recherches folkloriques: Convention pour la sauvegarde du patrimoine cultural immatériel Prof. Dr. M. Öcal Oğuz 247
     
TANITMALAR/ BOOK REVİEWS/ COMPTES RENDUS    
Irfanı Arzulayan Sözler Tekerlemeler Halil İbrahim Şahin 254
     
Millî Folklor-Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi Yayın İlkeleri/ The Publication    

http://www.millifolklor.com