BİLİG

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Journal of Social Sciences of the Turkish World

SAYI: 37 / BAHAR 2006

İÇİNDEKİLER

Kazak Mitleri ve Mitik Efsaneleri Hakkında
On Kazakh Myths and Mythical Legends
Şakir İBRAYEV 1
Köktürk Yazıtları'ndaki "Türük oguz begleri bodun eşidin" ve "Oğuzı yeme tarkınç ol temiş" Cümlelerinde Geçen oguz Kelimesi Üzerine
Upon the Words of oguz in the sentences of "Türük oguz begleri bodun eşidin" and "Oguzı yeme tarkınç ol temiş" Taken from Köktürk Inscriptions
Ahmet KARADOĞAN 13
Hakim Ata'nın Ahir Zaman Kitabı
The Book of Ahir Zaman Kitab by Hakim Ata
Münevver TEKCAN 21
Anadolu ve Kıbrıs Ağızlarında Bir Dilde Tekinsiz (Tabu) Örneği: "Dulunmak" The Taboos in Language Example in The Anatolian and Cyprus Dialects: "Dulunnmak" Rıdvan ÖZTÜRK 57
Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi
Educational Function of Historical Novel
Ahmet ŞİMŞEK 65
Beyaz Gemi Adlı Romandaki Yüce Birey Arketipi
The Great Indıvıdual Archetype of The Beyaz Gemi Named Novel
Sema ÖZHER 81
"Köruglu Men Bezergen" Destanındaki Özel Adlara Dair
On The Proper Names in The Legend of Korogh Men Bezergen
Asur ÖZDEMİR 91
Bireyleşim / Kemalat Sürecinde Kapalı ve Dar Mekânlar
Close and Narrow Spaces in Mature / Individualism Period
Ahmet DOĞAN 115
İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi "Türkiye'deki Ulusal Basın İşletlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma"
Internal Marketing and Total Quality Management "A Research Which Related Evaluation of National Press Organizations in Turkey
İ. Pelin DÜNDAR
F. belma GÜNERİ FIRLAR
131
İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal Beceriler
Social Skills That Need to be Gained by Primary School Students
Zühal ÇUBUKÇU
Mehmet GÜLTEKİN
154
XX. Yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov (1897-1961)
The Monument of XX
th Century Turkestan Literaturel Muhtar Evezov (1897-1961)
Mustafa ÖNER 175
İslam, Müslüman Dünyada Demokratikleşmenin Önünde Bir Engel Midir ?İslam ve Demokrasinin Uyumu Tartışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi
Is Islam an Obstacle to Democratization in the Muslim World?
The Debate of the Compatibility of Islam and Democracy Revisited
Bican ŞAHİN 189
Yayın Değerlendirme / Review
Dünya Dillerinden Örnekleriyle Dilbilgisinin Temel Kavramları, Türkçe Üzerine Tartışmalar
Mehmet AYDIN 207