BİLİG
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Journal of Social Sciences of Turkish World


Sayı: 43 Güz 2007

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar (İyeler ve Yaratıklar)
Tatar Turks' Myths and Beliefs on Mythologicul Beings (Creatures and Spirits)

Çulpan ZARİPOVA ÇETİN 1-32
Sibirya Türklerinde Ateşle İlgili İnançlar, Törenler ve Bazı Efsaneler
Siberian Turks' Beliefs, Rituals, and Myths on Fire
İbrahim DİLEK 33-54
Köl tigin Yazıtının Kuzey Yüzünün 6. Satırında
Bir Düzeltme Denemesi ve Bir Öneri
An Attemp to Make Correction in The 6* Line of
The North Face of The Köl Tigin İnscription
Erhan AYDIN 55-62
Çankırı Fatihi Emir Karatekin'in Türbesi
The Turbeh of Emir Karatekin, the conqueror of Çankırı
Alev ÇAKMAKOĞLU KURU 63-84
Tanzimat Gramerlerinde Bazı Eklerin İmlası ve Dudak Uyumu İle İlgili Uyarılar
The Spelling of Some Affixes in the Grammar Books of the Tanzimat Period and Some Warnings
Concerning Labial Harmony
Yavuz KARTALLIOĞLU 85-106
Fahriyeler Işığında Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi
A Portrait of the İdeal Poet as Reflected in Fahriye in Ottoman Poetry
Tûba Işınsu İSEN-DURMUŞ 107-116
Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle İlgili midir?
İs Metathesis Related to the Syllabic System of Turkish?
İsmail ULUTAŞ 117-132
Eğiticinin Performansını Niteleyen Faktörler
Factors Determining the Performance of Educators
Cengiz ANIK 133-168
Türk İmalat Sanayiinde İllere Göre Yerelleşme ve
Kentleşme Ekonomilerinin Belirlenmesi
İdentifying the Localization and Urbanization Economies by Provinces
in Turkish Manifacturing Industry
Ümit K. SEYGEDDİNOĞLU
Damla AYOĞLU
169-192
Sosyal Öğrenme Teorisinin, İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerindeki Akademik Benlik Kavramı
Puanlarının Kalıcılığına Etkisi
The Effect of Social Learning Theory on the Permanence of Academic Self-Concept Scores of 6* Grade Elementary Students
Murat DEMİRBAŞ
Rahmi YAĞBASAN
193-210
Yayın Değerlendirme/Review    
İnci ENGİNÜN ( 2006) Yeni Türk Edebiyatı, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923)
İstanbul: Dergah Yayınları
S. Dilek YALÇIN-ÇELİK 211-220
Yrd.Doç.Dr. Tarık ÖZCAN, Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Trajik Durum,
Manas Yyınları, Elazığ 2007
Fatih ARSLAN 221-224
Istvan Zimonyi, Muslimische Quellen über die Ungem vor der Landnehme,
Das Ungarische Kapitel der Gaihânî-Tradition, Studien zur Geschichte Ungars, Bd. 9.
Gabriele Schafer Verlag, Heme 2006
Emine YILMAZ 225-228