DİL DERGİSİ
Language Journal

Sayı:127 Ocak-Şubat-Mart 2005

İÇİNDEKİLER

İlköğretim I. kademe V. sınıfta deyim öğretimine ilişkin uygulamalar ve deyim öğretimine yeni bir yaklaşım Nesrin Bayraktar
Funda Örge Yaşar
7
Bazı Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan öğrencilerin öğrenme stillerinin yabancı dil öğrenimi ve öğretimi ile ilişkisi Özlem Köprülü 20
Edimbilim ve yabancı dil öğretimine etkileri Zeki Uslu 35
Attitudes of teachers and speakers towards pre-speaking activities Arif Sarıçoban 45
Cultural problems of Turkish students whille learning English as a foreign language Binnur Genç İlter
Cem Oktay Güzeller
55
Zum transkriptionsver- fahren hiat- dos- eine budige beschreibung Sevgi Dereli 65

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma
ve Uygulama Merkezi TÖMER

Adına Sahibi

N. Engin UZUN

Yazışma Adresi:
bozkurt@tomer.ankara.edu.tr