DİL DERGİSİ

Sayı:131 / Ocak-Şubat-Mart / 2006

BU SAYIDA

Beyin Odaklı Öğrenim ve Yabancı Dil
Eğitimindeki Önemi
Cevdet Yılmaz 7
Türkçenin Öğretimi için Soru Tümcesi
Türleri Üzerine Bir sınıflama denemesi
Nadir Engin Uzun 15
Infusing Graphic Organizers And Short
Stories In Language Teaching
Nuray Alagözlü 33
Türkçede takısız Nesne
Adöbekleri ve Çalkalama
Selçuk İşsever 42
The Role Of (-s)I In Turkish Indefinite
Nominal Compounds
Erhan Aslan- Aslı Altan 57
Dil Dergisi Yayımlama İlkeleri   76

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma
ve Uygulama Merkezi TÖMER

Adına Sahibi

N. Engin UZUN

Yazışma Adresi:
nalcakan@tomer.ankara.edu.tr