HECE

Ocak 2008 Yıl: 12 Sayı: 133

İÇİNDEKİLER

 

 

Hasan Aycın Karakter Âbidesi ve Bir Çığlık Olarak Mehmet Âkif Ersoy-3 3
  Çizgi 7
I. BÖLÜM: HAYATI, KİŞİLİĞİ, DÜŞÜNCESİ (7-261)    
Orhan Okay Mehmet Âkif"in Karakteri ve Sanatı 8
Şerif Aktaş Mehmet Âkif ve İnsan 25
Âkif Emre Bir İslam Şairinin Gelecek Tasavvuru 38
Abdurrrahim Karadeniz Mehmet Âkif"in Düşünsel Öncüleri ve Gelenek Algısı 46
Mustafa Şahin Mehmet Âkif/ Muhammed İkbal Ümmet-i Muhammed"in Mahzun İkizleri 55
Rasim Özdenören Müslüman Bir Düşünür Olarak Mehmet Âkif"in Çelişkileri 70
Kenan Çağan Batılılaşma, İslamcılık ve Mehmed Âkif 78
Cemal Şakar Mehmet Âkif: "Kucaklaşır Medeniyyetle Din Tamâmiyle" 99
Kadir Canatan Mehmet Âkif"in "Şark" ve "Garp" İmgesi 104
Mustafa Kara Âkif Kimlere Hayrandı Niçin? 113
Işık Yanar Yirminci Yüzyıl İslam Düşüncesine Mehmet Âkif"in Katkıları126 126
Süleyman Uludağ Selefilik-Sûfîlik ve Âkif 136
Vefa Taşdelen Safahat"ın Eğitim İmaları 149
Ömer Aksay Eskiz Defteri Mehmed Âkif Ersoy 154
Büşra Miraç Mehmet Âkif Ersoy Üzerine İki Bakış 164
Mustafa Şerif Onaran M. Âkif"in "Tefrika" Anlayışıyla Savaşımı ve "Sait Paşa İmamı" Şiir Üzerine İki Yaklaşım 171
Murat Erol Sath-ı Vatan ya da Mehmet Âkif Ersoy"un Makaleleri 179
Kadir Can Dilber Mehmet Âkif Ersoy"a Kanon Dışı Bakış 197
Salih Nurdağ Roman Kahramanı Olarak Mehmet Âkif 216
Murat Yılmaz Cuntadan Çanakkale"ye İstiklâl Marşı"na Mehmet Âkif 226
Firdevs Canbaz Mehmet Âkif Ersoy ve Müslüman Kadını 230
İbrahim Gürses Pişik Süreçler Açısından Şair: Bir Yiğit Adam Âkif"i Anlama Girişimi 238
Erdal Çakır Tekirdağ Vatandır da Karpuz Kabuğu Vatan Değil midir? 242
Gönül Utku Nil"e Düşen İz 245
Yücel Yiğit Mehmet Âkif"in Balıkesir Hitabesi 249
Yusuf Turan Günaydın Sırât-ı Müstakîm Sebîlüü"r -Reşâd"da Mehmet Âkif"in Rolü ve İzleri 258
II. BÖLÜM:ÂKİF"İN ŞİİRİ (262-439)    
Turan Karataş Safahat: Her Yüzde, Yüz Istırap 262
Ali Emre Süleymaniye Kürsüsünde 271
Ali K. Metin Hakkın Sesleri: Siperden Yükselen Feveran 277
Ali Ayçil Dördüncü Kitap (Fatih Kürsüsünde) İçin Dolaylı Bir Şerh 286
Selim Somuncu Berlin"den Necid Çöllerine Doğudan ve Batıdan Haberdar Şiirler: Safahat"ın Beşinci Kitabı;
Hatıralar
293
A. Ali Ural 6. Kitap : Asım ya da Asım Nerede? 310
Özlem Fedai "İman Şövalyesi"nin Mağarasındaki Gölgeler 314
Ramazan Kaplan İki Çanakkale Şiiri 323
Dursun Ali Tökel Mehmet Âkif"in Divan Şiirine Bakışı 327
Celâl Fedai Modern Hayat Politikalarını ve Modern Şiir Poetikalarını Dışlayan Hayatiyet"in "Poetika"sı 339
Köksal Alver Mehmed Âkif Şiirinin Sosyo-Politiği Üzerine 349
Vefa Taşdelen Safahat"ın Felsefi Yapısı 356
Şaban Sağlık Mehmet Âkif"in Şiirlerindeki Hikâye Unsurları 362
İbrahim Demirci Mehmet Âkif"in Türkçesi 395
Ali Galip Yener Mehmet Âkif Ersoy Şiirine Tanpınar ve Karakoç"un Yaklaşım Farkları Üzerine Notlar 403
Tülin Arseven İki Arîza 408
Ömer Erinç "Safahat"ın Hasbahçesinde Korlaşan Ateş 419
Rıza Bağcı Edebiyat Teorileri Işığında Âkif"in Küfe Şiirinde Sosyal Eleştiri 428
İbrahim Eryiğit Mehmet Âkif"in Şiirinde Ölüm Olgusu 435
III. BÖLÜM: ÂKİF"İN MEKTUPLARI 8440-520)    
Yusuf Turan Günaydın Mehmed Âkif"in Mektupları 440
  1. Ailesine Yazdığı Mektuplar 443
  II. Eşref Edib"e 447
  II. Mâhir İz"eYazdığı Mektuplar 453
  IV. Şerif Muhiddin Torgan"a Mektuplar 471
  V. Kuşçubaşı Eşref Sencer"e Yazdığı Mektuplar 475
  VI. Fuad Şemsi İnan"a Yazdığı Mektuplar 481
  VII. Rizeli Taşçıoğlu Süleyman Efendi"ye Yazdığı Mektuplar 493
  VIII. Şefik Kolaylı"ya 495
  IX. Hacı Hafiz Ömer Aköz"e 496
  X. Maliye Vekaleti Varidat-ı Umumiye Mümeyyizlerinden (...) Bey"e 497
  Mektuplardan Parçalar Hâfız Âsım Şakir Gören"e 497
  Şerif Muhiddin Targan"a 504
  Prenses Emine Abbas Halim Hanımefendiye 504
  Mehmed Rasim ve Ahmed Naim Beylere 510
  Ömer Rıza Doğrul"a 511
  Abdüllillah Bey"e 512
  Gayret Gazetesine Bir Mektubu 513
IV. BÖLÜM: ANILARDA ÂKİF (521-575)    
  İbn-Ül"emin Mahmud Kemal 521
  Üstâdın Orta ve Yüksek Tahsilleri 522
  Âkif"in Resmî Hayatı 523
  Âkif Vatanperverdi 523
  Âkif Kâmil Mü"min İdi 525
  Ahlâkı, Seciyyesi 526
  Üstadın Kıyâfeti Nasıldı? 529
  Üstadın Sportmenliği 530
  İlim ve İnsan Cebhesi 531
  Fıkralar Latifeler 532
  Şiir Cebhesi 534
  Şiiri Nasıl Yazardı? 537
  Hangi Şâirlerin Te"sirine Uydu? 538
  Milli İstiklâl Marşı Nasıl Yazıldı? Nasıl Kabul Edildi? 538
  Mehmed Âkif ve Musikî 541
  Şair Mehmet Âkif Bey"le Hâtıralar 543
  Âkif Bey"in Mısır"a Gidişi 544
  Kur"ân Tercemesi 544
  (Mustafa Sabri Eendi"nin ) Mehled Âkif"le Görüşmeleri 545
  Mehmed Âkif"in Rahatsızlığı 546
  Kan Demir -Mehmed Âkif 549
  Mehmed Âkif"in Cenazesi İle İlgili Bir Hatıra 550
  Safahat Şairini Oğlundan Dinleyiniz 553
  Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey"le Beraber. Bir Yaylı Araba İle Yola Çıktık 553
  "Eskişehir"de Silâhlı Kahramanlar Yolları Doldurmuştu" 556
  Âkif ve Sarhoş İki İtalyan Şoförü 559
  Âkif: En Ziyade Süs ve Modaya Düşkün Erkeklere Çok Kızardı 560
  Âkif"in Hayatında Yegâne Görebildiği Toplu Para: 970 Lira İdi 562
  Anlaşıldı ki Mustafa Sagir, Bir Hain ve Casustu... 564
  Âkif , Gözyaşları İçinde Yazıyordu 566
  Türk Neslinin Günden Güne Bozulduğunu Görmek Âkif"i Çok Üzüyordu 568
  Pek Sevdiği Ali Şükrü Beyin Kayboluşu Babama Gözyaşları Döktürmüştü 569
  Gecenin Issızlığında Top Sesleri Ankara Sokaklarında Duyuluyordu 571
  Annem Gözyaşları İçinde Beni Hasretle Bağrına Basmıştı 572
Veli Aba Âkif"in Doktoru Mahmut Kopaner 573
V. BÖLÜM: MEHMET ÂKİF SORUŞTURMASI (576-626)    
Cahit Tanyol Mehmet Âkif ve İslam Enternasyonali 576
Orhan Okay Düşünce ve Edebiyat Dünyamızda Âkif İmajı 578
Atasoy Müftüoğlu Sorumlu İmanın ve Sorumlu Vicdanın Sesi 580
Abdullah Uçman Mehmed Âkif Üzerine 582
Doğan Hızlan Melhmet Âkif Üzerine Tamamlanmayı Bekleyen Notlar 585
Ertuğrul Günay Mehmet Âkif"in Gözleri 595
M. Fatih Andı Birkaç Çizgi ve BirÂkif Portresi 597
Arif Ay Sesimi Duyan Yok mu? 599
Osman Konuk Gerçek Mehmet Âkif"i Resmi Mehmet Âkif"ten Kurtarmak 601
Necati Mert Âkif Bahçesi 603
Ali Çolak Bir Mehmet Âkif Fotoğrafında Okuduklarım 605
Hicabi Kırlangıç Şair Mehmed Âkif 607
Gürsel Aytaç Mehmet Âkif Üzerine 609
Ahmet Ada Mehmet Âkif İçin Birkaç Not 610
Veysel Çolak Amaç İçin Bir Hayat 611
Hilmi Uçan Gurbet, Hüzün, Para ya da Mehmet Âkif Ersoy 613
Hüseyin Atlansoy Âkif : Kalbimizin Yalnızlığı 616
Sabahattin Çağın Âkif"in Kişiliğine Dair 617
Süreyya Berfe Âkif"ten Öğreneceklerimiz Var 620
Mehmet Âkif Soruşturmasına Ek: Burhan Toprak 621
Burhan Belge   622
Orhan Seyfi   623
Yusuf Ziya   624
Nurullah Ataç   625
Adsız   626
VI. BÖLÜM: ALBÜM (627-658)    
VII. BÖLÜM: KAYNAKÇA (659-752)    
Yusuf Turan Günaydın Mehmed Âkif Ersoy Kaynakçası (1911-2007) 659
  A. Yazılar 665
  A. I. Yazı Dizileri 722
  A.2. Haber Yazıları 723
  B. Kitaplar 725
  C. Kitaplarda Bölümler 732
  D. Sempozyum. Armağan ve Anma Kitapları 739
  E. Antolojiler Edebiyat Tarihleri, Yazar Sözlükleri, Yıllık, Dizin ve Ansiklopediler 740
  F. Özel Sayılar 743
  G. Dosyalar 744
  H. Röportaj , Anket Açıkoturum ve Soruşturmalar 744
  İ. Tezler 746
  J. Safahat"ın Çeşitli Baskıları 750
  K. Âkif"in Tercümeleri 750